2018 г. - Държавното Обществено Осигуряване

26 януари 2018

 

През 2018 се увеличава размерът на осигурителната вноска за Фонд Пенсии с 1.00%  (0,56 за сметка на осигурителя и 0,44 за сметка на осигуреното лице).

 •   Запазва се размерът на осигурителната вноска за Фонд Пенсии за лицата по чл. 69 – 60.8 на сто за родените преди 1 януари 1960 г., и 55.8 на сто за лицата, родени след 31 декември 1959 г.;
 •   Минималната работна заплата става в размер на - 510 лв.;
 •   Минималният месечен осигурителения доход на самоосигуряващите се лица за 2018г. е в размер на - 510 лв.
 •   Минималният месечен осигурителения доход на регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители е в размер на - 350 лв.;
 •   Максималния осигурителен доход за всички осигурени лица е в размер на - 2600 лв.;
 •   Изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност, като за първите три работни дни се изплаща среднодневно брутно възнаграждение в размер 70 на сто от осигурителя, а от 4-ия ден на настъпване на неработоспособността се изплаща парично обезщетение от ДОО;
 •   Отпада възможността за получаване на обезщетение за временна неработоспособност след прекратяване на правоотношението;
 •   За 2018 г. периодът на изплащане на паричното обезщетение за бременност и раждане е 410 дни;
 •   Обезщетение за отглеждане на малко дете от една до двегодишна възраст в раземр на - 380 лв.;
 •   Запазва се възможността майките (осиновителките), които имат право да ползват отпуск при бременност и раждане до навършване на едногодишна възраст на детето, но не го използват, а се върнат на работа, да получат обезщетение от ДОО в размер на 50 % от полагащото им се обезщетение при бременност и раждане;
 •   Периодът, от който се изчисляват краткосрочните обезщетения при временна неработоспособност е 18 календарни месеца при безработица, и бременност и раждане е 24 календарни месеца;
 •   Минималният дневен размер на обезщетението за безработица се увеличава от 7.20 лв. на 9 лв., като се определя дневен максимален размер – 74.29 лв.;
 •   Нови изискванията за право на парично обезщетение за безработица  – наличие на внесени или дължими осигурителни вноски във Фонд Безработица най-малко 12 месеца от последните 18 месеца.
Сподели