Декларация в Търговски регистър и регистъра на ЮЛНЦ от предприятия без дейност

15 февруари 2018

Закон за счетоводството, чл.38, ал.9, точка 2

За предприятията, които не са осъществявали дейност през отчетния период се подава декларация, която се публикува в търговския регистър в срок до 31 март на следващата година. Такси за публикуване на декларацията не се дължат.

Предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период

Необходимо е да са изпълнени едновременно следните условия:

а) през отчетния период не са извършвали сделки;

б) през отчетния период не са възникнали условия да бъде признат приход;

в) не са осъществявали дейност, свързана с инвестиции, производство и/или продажба;

г) не са осъществявали покупка на стоки и услуги с цел получаване на доходи и печалби.

 

Сподели