Годишен финансов отчет, консолидиран финансов отчет и годишен доклад на ЮЛНЦ

28 февруари 2018

 

След влизането в сила на промените в Закона за юридическите лица с нестопанска цел и в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, в Наредба №1 от 14.02.2007 г. към него и в Закона за счетоводството, Всички дейности по регистрацията, промените и отчитането на дейността на юридическите лица с нестопанска цел от 01.01.2018 г. се извършват от Агенцията по вписванията. 

Съгласно чл. 38, ал. 1, т. 2 от Закона за счетоводството (изм. – ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила от 1.01.2018 г.), който е специален по отношение отчетността на предприятията, юридическите лица с нестопанска цел със статут в обществена полза публикуват годишния финансов отчет, консолидирания финансов отчет и годишните доклади по глава седма от закона, приети от съответния орган, както следва: чрез заявяване за обявяване и предоставянето им в регистър на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в срок до 30 юни на следващата година. 

Считано от 1.01.2018 г. Отпада изискването за вписване на обстоятелства и обявяване на актове на юридически лица с нестопанска цел в обществена полза в Централния регистър на юридическите лица при Министерство на правосъдието (ЦРЮЛНЦ). 

Според §25, ал.1 на ПЗР на ЗЮЛНЦ, е определен 3 годишен срок, считано от 01.01.2018 г. до 31 декември 2020 г., за пререгистрация в Агенция по вписванията на всички юридически лица, вписани в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при окръжните съдилища.

Според §25, ал.8 на ПЗР на ЗЮЛНЦ, със заявлението за пререгистрация могат да бъдат подавани и заявления за вписване на ново обстоятелство, заличаване и обявяване.

Сподели