Нов - Закон за мерките срещу изпирането на пари

27 март 2018

Освен държавните органи и финансовите институции, институциите, които извършват платежни услуги, обменните бюра и др. 

„Задължени лица“, са и:

Лицата, които по занятие предоставят счетоводни услуги и/или консултации в областта на данъчното облагане;

Нотариусите и помощник-нотариусите по заместване;

Лицата, които по занятие извършват правни консултации, когато:

а) подпомагат или участват в планирането или изпълнението на операция, сделка или друго правно или фактическо действие на свой клиент относно:

-  покупко-продажба на недвижим имот или прехвърляне на предприятие на търговец;

-  управление на средства, финансови инструменти или други активи;

-  откриване, управление или разпореждане с банкова сметка, със спестовна сметка или със сметка за финансови инструменти;

-  набавяне на средства за учредяване на юридическо лице или друго правно образувание, увеличаване на капитала на търговско дружество, предоставяне на заем или всяка друга форма на набавяне на средства за осъществяване на дейността на юридическо лице или друго правно образувание;

-  учредяване, регистриране, организиране на дейността или управление на доверителна собственост, търговец или друго юридическо лице, или друго правно образувание;

- доверително управление на имущество, включително тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост;

б) действат за сметка на и/или от името на свой клиент в каквато и да е финансова операция;

в) действат за сметка на и/или от името на свой клиент в каквато и да е сделка с недвижим имот;

г) предоставят адрес на управление, адрес за кореспонденция, офис и/или други сходни услуги за целите на регистрацията и/или функционирането на юридическо лице или друго правно образувание;

Лицата, които по занятие предоставят:

а) адрес на управление, адрес за кореспонденция, офис и/или други сходни услуги за целите на регистрацията и/или функционирането на юридическо лице или друго правно образувание;

б) услуги по учредяване, регистриране, организиране на дейността и/или управление на търговец или на друго юридическо лице, или друго правно образувание;

в) услуги по доверително управление на имущество или на лице по буква "б" включително:

г)  изпълняване на длъжността или организиране на изпълнението от друго лице на длъжността директор, секретар, съдружник или друга сходна длъжност в юридическо лице или друго правно образувание;

д)  изпълняване на длъжността или организиране на изпълнението от друго лице на длъжността доверителен собственик – в случаите на тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост;

е)  изпълняване на длъжността или организиране на изпълнението от друго лице на длъжността номинален акционер в трето чуждестранно юридическо лице или друго правно образувание, различно от дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, спрямо което се прилагат изискванията за оповестяване в съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти;

Търговците на едро;

Съдебните изпълнители и др.

Задължените лица, са длъжни да уведомяват дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" за всяко плащане в брой на стойност над 30 000 лв. или тяхната равностойност в чужда валута, извършено от или на техен клиент в рамките на установените отношения или при случайни сделки или операции.

Дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" води Регистър на плащанията, който може да се използва само за целите на противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

 

Имуществени санкции при неизпълнение на въведеното нормативно задължение:

1. глоба от 1000 лв. до 10 000 лв., когато нарушителят е физическо лице,

2. имуществена санкция от 2000 лв. до 20 000 лв., когато нарушителят е юридическо лице или едноличен търговец

Сподели