Обявяване в Търговски регистър на годишни финансови отчети - до 30 юни на следващата календарна година

26 юни 2019

Подлежащите на обявяване годишни финансови отчети и доклади за дейността се представят за обявяване със заявление – Г2.

Прилагат се:

1. годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността в оригинал, нотариално удостоверен препис или заверен от заявителя препис;

2. документи съобразно изискванията относно приемането от компетентния орган на дружеството на годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността.

Финансовият отчет се съставя от физическо лице, което е в трудово правоотношение, служебно правоотношение или облигационно правоотношение - договор за предоставяне на услуга от специализирано счетоводно предприятие.

Съставителите на финансовите отчети, и управляващите и/или представляващите счетоводните предприятия, които подписват финансовите отчети, трябва да минимална степен на завършено образование и действителен стаж по специалността:

 1.2. висше счетоводно-икономическо образование и стаж в областта на счетоводството, външния и вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол, съответно:

 1.3. при магистърска степен – две години;

 1.4. при бакалавърска степен – три години;

 1.5. при степен "професионален бакалавър" – 4 години;

 1.6. друго висше икономическо образование и 5 години стаж в областта на счетоводството, външния и вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол;

 1.7. средно икономическо образование и 8 години стаж като счетоводител;

2. да не са осъждани за престъпление от общ характер.

Финансовите отчети се подписват от:  законния представител на дружеството; физическото лице, което е съставило финансовия отчет, или от представляващия счетоводното предприятие.

Финансовите отчети се подпечатват с печат на дружеството и печат на счетоводното предприятие само ако това се изисква с изрична  правна норма.

Годишният финансов отчет и годишните доклади след като са, приети от общото събрание на съдружниците или акционерите или от съответния орган на управление на всички, търговски дружества и юридическите лица с нестопанска цел, посредством Заявление – Г2 се представят в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел в срок до 30 юни на следващата календарна година.

Сподели