От 2017г., са въведени нови изисквания към Дружествата с ограничена отговорност

12 януари 2017

              След промените в Търговския закон, обнародвани в Д.В. бр.105/2016г. се въвеждат допълнителни изисквания за някои решения на Общото събрание на съдружниците.

Целта на въведените промени е повишаване сигурността при вземане на най-важните решения от Общото събрание на съдружниците, а именно: приемането и изключването на съдружници и даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член; решенията за намаляване и увеличаване на капитала на дружеството; избор на нов Управител; вземане на решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.

               Новото изискване е, че Протоколът от заседанието на Общото събрание на съдружниците с взети решения по така изброените въпроси, за да бъде валиден и да породи желаните правни последици да бъде с нотариално удостоверяване на подписите и на съдържанието – едновременно! Това ново изискване за нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието на приетите решения ще доведе до оскъпяване на управлението на дружествата с ограничена отговорност, защото за това удостоверяване се дължат нотариални такси, съгласно Тарифата за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност. Освен това на практика на заседанието на Общото събрание на съдружниците трябва да присъства и нотариус или алтернативно всичките съдружници, които са присъствали на заседанието на Общото събрание трябва да положат подпис върху протокола с взетите решения пред нотариус, като се удостовери и съдържанието на този документ. Законодателят е въвел и санкция за решения на Общото събрание на съдружниците, при вземането на които не е спазено изискването за нотариално удостоверяване - едновременно на подписите и съдържанието, като тези решения, са нищожни.

               Алтернатива за неспазването на въведеното нормативно изискване за валидност на решенията на Общото събрание на съдружниците, е въведената възможност в Дружественият договор на дружеството с ограничена отговорност да бъде изрично прието, че решенията по изброените въпроси ще бъдат валидни ако, са в писмена форма. Използването на тази възможност изисква съдружниците да приемат изменение на Дружествения договор, в който това изискване за форма да бъде записано. Презумпцията е, че ако съдружниците не приемат облекчената – „писмена форма“ за валидност на решенията на Общото събрание на съдружниците, то ще се изисква – „писмена форма с нотариално удостоверяване – едновременно на подписите и съдържанието“, което е условие за валидност на приетите решения.