Практическото значение на рекламираната победа над монополите

24 януари 2017

По смисъла на Закона за защита на потребителите - "Потребител" е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

Според това определение - юридическите лица; едноличните търговци; физическите лица, които упражняват свободна професия не са „потребители“!

С нормативната промяна към категорията спорове, които не подлежат на решаване пред арбитражен съд бе добавена и спор, по който една от страните е потребител, т.е. тези спорове подлежат на разглеждане по общият ред и пред компетентният съд.

С този регламент при евентуален спор между предприятие с монополно или господстващо положение и всички, които не са „потребители“, но ползват услуги и придобиват стоки, като юридическите лица; едноличните търговци; физическите лица, които упражняват свободна професия, той може да бъде разглеждан от арбитражен съд. По този начин сключването на договор под общи условия с подобен доставчик – (на ел. енергия, вода, интернет или телефонен трафик) голяма част от ползвателите, които нямат качеството „потребител“ ще бъдат третирани по досегашни ред – по желание на доставчика евентуалните споровете ще бъдат решавани от арбитражен съд. 

С въвеждането на определение в нормативен акт на понятието – „потребител“ всичките останали категории ползватели - юридическите лица; едноличните търговци; физическите лица, които упражняват свободна професия, остават на благоволението на предприятията с монополно или господстващо положение да бъдат съдени от арбитражни съдилища.   

Сподели