Премахване на „акциите на приносител“

01 декември 2017

В Народното събрание е внесен законопроект за изменение на Търговския закон, като промените целят да бъде прекратена възможноста акционерните дружество да издават акции на приносител.

Акционерните дружества ще могат да издават само „поименни акции“.

Всички акционерни дружество, които са издали акции на приносител ще бъдат задължени в срок от девет месеца, след приемането на поправката на Търговския закон да заменят акциите на приносител с поименни акции, както и да водят актуални данни за акционерите в Акционерната книга на дружеството.

Промяната в Устава на акционерните дружества и актуален списък на акционерите ще трябва да бъде заявена за регистрация в Търговския регистър.

Целта е хармонизиране на Търговския закон с разпоредбите на ДИРЕКТИВА (ЕС) 2015/849 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 май 2015 година за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма

Сподели