Изменение в ДОПК - Органите на управление и мажоритарните собственици носят отговорност за данъчните задължения на дружеството

10 август 2017

Отговорността на управителните органи възниква, ако:

- извършат плащания в натура или в пари от имуществото на дружеството, представляващи скрито разпределение на печалбата или дивидент, или отчужди имущество, включително предприятието, на задълженото лице безвъзмездно или по цени, значително по-ниски от пазарните;

- извършат действия, свързани с обременяване с тежести на имуществото на задълженото юридическо лице за обезпечаване на чужд дълг и то бъде осребрено в полза на третото лице.

Отговорността за непогасените задължения е до размера на извършените плащания, съответно до размера на намалението на имуществото.

Мажоритарните собственици на капитала, включително мажоритарните съдружници или акционери, имащи това качество към деня на възникване на задълженията, които недобросъвестно прехвърлят притежавани от тях дялове или акции така, че да престанат да бъдат мажоритарни съдружници или акционери, отговарят за непогасените задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски.

Отговорността е пропорционална на участието им в отчуждената част от капитала.

Недобросъвестност е налице, когато съдружникът или акционерът е знаел, че дружеството е свръхзадлъжняло или неплатежоспособно и разпореждането е извършено преди обявяването на несъстоятелност или отхвърлянето на искането за обявяване в несъстоятелност.

Смята се, че е налице недобросъвестност, когато:

- действието е извършено след деклариране или установяване на задълженията до една година от декларирането или издаването на акта за установяване на задължението.

- действието е извършено, след като е образувано производство по реда на ДОПК за контрол по спазване на данъчното или осигурителното законодателство до шест месеца от приключване на производството.