The EU General Data Protection Regulation (GDPR)

16 януари 2018

The EU General Data Protection Regulation (GDPR)

Считано то 25.05.2018г. влиза в сила Регламент (ЕС) 2016/679 във връзка със защита на физическите лица при обработката на личните им данни и относно свободното движение на такива данни

Защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни е основно право.

Създава се фигурата на – „длъжностно лице по защита на данните“, което има консултативна и надзорна функция при администратора на лични данни, включително и да сътрудничи на надзорния орган в Р. България това Комисия за защита на личните данни. Това лице следи спазването на правните норми на Регламента в предприятието (организацията) на администратора на лични данни и обучението на персонала му, който събира, оперира, обработва, съхранява, опазва и унищожава информация, представляваща лични данни.

Регламентът регулира дейността на всички администратори на лични данни, както публични органи и структури, така и търговски дружества, които обработват лични данни било то на техните клиенти или на техните служители.

В перспектива ще бъде създаден Национален обучителен център за – лицата изпълняващи функцията „длъжностно лице по защита на данните“ с оглед хармонизиране на стандартите и практиката в сферата на защитата на личните данни.

Регламентът създава възможност и гаранции на физическите лица да имат достъп до личните си данни при лицето, което ги обработва; право да коригира и допълва предоставените лични данни; право да ограничи обработването на личните му данни; право на преносимост на данните; право на възражение за обработване на личните данни с оглед защита правата и свободите на физическото лице;  право на изтриване на лични данни – „право да бъдеш забравен“.

Сподели