Изменение на ДОПК - относно "трансферно ценообразуване"

13 август 2019

Въвеждат се правила за изготвяне на документация за доказване, че условията на търговските и финансовите взаимоотношения между свързани лица съответстват на условията, които биха били установени между независими лица при съпоставими обстоятелства, включително че сделките са осъществени по пазарни цени се нарича („документация за трансферно ценообразуване“).

Сделките между свързани лица, се наричат контролирани сделки.

Документацията за трансферно ценообразуване включва местно досие и обобщено досие.

Местното досие - съдържа обща информация за дейността на лицето и собственика или собствениците на акциите или дяловете му, както и данни за контролираните сделки и за прилаганите методи за определяне на пазарните цени.

Обобщеното досие - съдържа информация за организационната структура и дейността на многонационалната група предприятия, контролираните сделки, функциите на лицата от групата и прилаганата политика на трансферно ценообразуване.

Кои лица, са задължени да изготвят документация за трансферно ценообразуване?

Местните юридически лица, чуждестранните юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в Република България чрез място на стопанска дейност, и едноличните търговци, които определят облагаемия си доход по реда на чл. 26 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, са задължени да изготвят местно досие, когато осъществяват контролирани сделки.

Не са задължени да изготвят документация за трансферно ценообразуване:

1. лицата, които са освободени от облагане с корпоративен данък по част втора, глава двадесет и втора, раздел II от Закона за корпоративното подоходно облагане;

2. лицата, които извършват дейност, подлежаща на облагане с алтернативен данък по част пета от Закона за корпоративното подоходно облагане;

3. лицата, които към 31 декември на предходната година не надвишават следните показатели:

а) балансова стойност на активите – 38 000 000 лв., и

б) нетни приходи от продажби – 76 000 000 лв., или

в) средна численост на персонала за отчетния период – 250 души;

4. лицата, които извършват контролирани сделки единствено в страната.

Местно досие не се изготвя за контролирани сделки с физически лица извън случаите на еднолични търговци.

Срокове за изготвяне на документацията за трансферно ценообразуване

Местното досие се изготвя до 31 март на годината, следваща годината, за която се отнася.

Обобщено досие за данъчната година на крайното предприятие майка на многонационалната група предприятия, започваща на 1 януари или по-късно през годината, за която се изготвя местното досие, не по-късно от изтичането на 12 месеца след срока (31 март на годината, следваща годината, за която се отнася).

Съхраняване и обновяване на документацията за трансферно ценообразуване

Документацията за трансферно ценообразуване се съхранява от задължените лица и се предоставя по искане на орган по приходите в рамките на осъществяван данъчно-осигурителен контрол.

Местното и обобщеното досие се изготвят ежегодно.

Разпоредбите за „трансферно ценообразуване се прилагат съответно и за трансферите между място на стопанска дейност и други части на предприятието на чуждестранно лице, разположени извън страната.

За целите на трансферно ценообразуване неперсонифицираните дружества се приравняват на юридически лица.

Сподели