Новини

22 Ян. 2019

Промяна в Наредбата за минималните адвокатски възнаграждения

Регламентирани, са минималните адвокатски възнаграждения по изпълнителни дела
14 Ян. 2019

Обявяването на действителните собственици на юридическите лица (фирмите) започва от 31 януари 2019 г.

Юридически лица или юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Р. България които извършват или кандидатсват да извършват определени дейности по Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, трябва да декларират действителните си собственици до 31 май 2019г.
28 Дек. 2018

От 1 януари 2019 г. размерът на минималната месечна работна заплата за страната става 560 лева

Считано от 1 януари 2019 г. размерът на минималната месечна работна заплата за страната става 560 лева
16 Юли 2018

Примерни случаи, в които не се изисква съгласие за обработка на лични данни:

GDPR - Кога не е се изисква съгласие за обработка на лични данни?
27 Март 2018

Нов - Закон за мерките срещу изпирането на пари

Въведено е задължение за широк кръг от лица да уведомяват дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" за всяко плащане в брой на стойност над 30 000 лв. или тяхната равностойност в чужда валута, извършено от или на техен клиент в рамките на установените отношения или при случайни сделки или операции
28 Февр. 2018

Годишен финансов отчет, консолидиран финансов отчет и годишен доклад на ЮЛНЦ

Публикуване на годишния финансов отчет, консолидирания финансов отчет и годишните доклади на ЮЛНЦ, действащи в „обществена полза“