Новини

13 Авг. 2019

Изменение на ДОПК - относно "трансферно ценообразуване"

Въвеждане на ново изискване за съставяне на документация за „трансферно ценообразуване“
26 Юни 2019

Обявяване в Търговски регистър на годишни финансови отчети - до 30 юни на следващата календарна година

Обявяване в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел при АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА на годишни финансови отчети
22 Ян. 2019

Промяна в Наредбата за минималните адвокатски възнаграждения

Регламентирани, са минималните адвокатски възнаграждения по изпълнителни дела
14 Ян. 2019

Обявяването на действителните собственици на юридическите лица (фирмите) започва от 31 януари 2019 г.

Юридически лица или юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Р. България които извършват или кандидатсват да извършват определени дейности по Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, трябва да декларират действителните си собственици до 31 май 2019г.
28 Дек. 2018

От 1 януари 2019 г. размерът на минималната месечна работна заплата за страната става 560 лева

Считано от 1 януари 2019 г. размерът на минималната месечна работна заплата за страната става 560 лева
16 Юли 2018

Примерни случаи, в които не се изисква съгласие за обработка на лични данни:

GDPR - Кога не е се изисква съгласие за обработка на лични данни?