Личен състав и ТРЗ

 • Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения към тях, заповеди за отпуски, прекратяване на трудови правоотношения;

 • Регистрация на сключване, изменение и прекратяване на трудовите договори в НАП;

 • Изготвяне на граждански договори и договори за управление и контрол;

 • Съставяне на ведомости за заплати, информация за осигурените лица – декларация 1, информация за дължимите осигуровки и данъци – декларация 6 и подаването им в НАП;

 • Изготвяне на платежни нареждания за задълженията към бюджета;

 • Изчисляване на дължимите хонорари на лицата наети по извънтрудови правоотношения;

 • Издаване и заверка на трудови книжки;

 • Издаване на служебни бележки, документи за пенсиониране и др.

 • Изготвяне на документи във връзка с пенсиониране на служители;

 • Поддържане на лични досиета на персонала;

 • Обработка и изчисляване на болнични листове и отпуски.