Трудово право

  • Консултации и представителство при възникване, изменение и прекратяване на трудово-правни отношения;

  • Консултации при вземане на решения във връзка с управлението на персонала;

  • Представителство по административни производства с държавни органи - ИА"Главна Инспекция по труда" и нейните подразделения;

  • Процесуално представителство по трудово-правни спорове и трудови дела. Защита при незаконно уволнение;

  • Представителство на лица, пострадали при трудови злополуки.