Абонаментно счетоводно обслужване

Ако желаете да се съсредоточите върху вашия бизнес, като си спестите ангажиментите и притесненията относно отношенията Ви с данъчните и осигурителните ведомства решението е договор за Абонаментно счетоводно обслужване.

Повечето от нашите клиенти сключили такъв договор дори не знаят къде се намират тези институции…

 

Пакета за абонаментно счетоводно обслужване включва:

 • Счетоводство

 • Личен състав и ТРЗ

 • Данъци

 • Годишно приключване

 • Взимане на първичните счетоводни документи директно от офиса (обект) на клиента или изпращане по електронен път.

 

Счетоводство

 • Изготвяне на счетоводна политика на дружеството и съставяне на индивидуален сметкоплан;

 • Приемане, преглед, класифициране, обработване и осчетоводяване на първичните счетоводни документи;

 • Обработка и осчетоводяване на първичните документи с помощта на специализиран счетоводен и бизнес софтуер;

 • Възможност за издаване на фактури от името на клиента;

 • Регистрация на фирмата по ЗДДС;

 • Създаване на вторични счетоводни документи и регистри, съгласно действащото законодателство;

 • Обработване на касовите и банкови разплащания;

 • Съставяне на периодични справки за вземания и задължения;

 • Класифициране на дълготрайните активи на фирмата и съставяне на счетоводен и данъчен амортизационен план с изчисляване на дължимите амортизации;

 • Осчетоводяване на разходите за работни заплати, социални осигуровки и данъци;

 • Ежемесечно подготвяне на дневниците за покупки и продажби и Справка - декларация по ЗДДС и подаването им по електронен път;

 • Отчитане и следене на материалните запаси и складовата наличност;

 • Консултации по счетоводни въпроси;

 • Съставяне на месечни и годишни оборотни ведомости;

 • Съставяне на годишни счетоводни отчети;

 • Изготвяне на необходимите документи и справки за извършвани проверки и ревизии.

 

Личен състав и ТРЗ

 • Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за отпуски, наказания и прекратяване на трудови правоотношения;

 • Регистрация на сключване, изменение и прекратяване на трудовите договори по електронен път в НАП;

 • Съставяне на ведомост и фишове за заплати, справка за дължими осигуровки и данъци, информация за осигурените лица, информация за дължимите осигуровки, както и подаването им по електронен път към НАП;

 • Изчисляване на дължимите хонорари на наети лица по извънтрудови правоотношения;

 • Създаване на платежни нареждания за задълженията към бюджета;

 • Приемане и обработва на  болнични листове, създава описи и придружителни писма за НОИ;

 • Издаване на служебни бележки за осигурителен стаж и доход;

 • Издаване и заверка на трудови книжки;

 • Консултации по трудови-правни и осигурителни казуси.

 

Данъци

 • Определяне размера на дължимите данъците по текущите данъчни закони;

 • Изготвяне и подаване на справки-декларации, дневници по ЗДДС, протоколи, VIES декларации;

 • Съставяне и осчетоводяване на платежни документи за плащания към бюджета;

 • Попълване и подаване на данъчни декларации;

 • Данъчна защита, консултации и представителство.

 

Годишно приключване

 • Съставяне и подаване по електронен път на годишен финансов отчет с всички необходими приложения;

 • Съставяне на годишен отчет за дейността за НСИ и НАП и подаването му по електронен път;

 • Съставяне на годишна данъчна декларация и подаването ѝ по електронен път към НАП;

 • Подаване на годишните отчети към съответните органи: НАП, НСИ, Търговски регистър, Министерство на правосъдието и др.