Годишно приключване

Услуги за малките фирми:

  • Обработване и осчетоводяване на първичните счетоводни документи и съставяне на оборотна ведомост и годишен финансов отчет;

  • Съставяне на годишна данъчна декларация;

  • Консултации по данъчно, трудово и осигурително право.