Интрастат

  • Обработка на документите по системата „Интрастат”;

  • Анализ на документи, удостоверяващи пристигания и/или изпращания на стоки със страните-членки на Европейския съюз;

  • Водене на електронен дневник за осъществените сделки по системата ИНТРАСТАТ;

  • Съставяне и подаване по електронен път, заверен с електронен подпис на месечен отчет-декларация, справка за пристигания/изпращания;

  • Подаване и подписване на електронни изявления по електронен път от името на клиентите;

  • Представителство пред компетентните органи във връзка с ИНТРАСТАТ отчетността.