Административно право

  • Консултации и представителство на физически и юридически лица в различни административни производства;

  • Правна помощ и защита при налагане на административни санкции - различни наказания, имуществени санкции (глоби);

  • Правна помощ, представителство и защита в административната фаза и съдебната фаза при оспорване на административни актове;

  • Обжалване на Наказателни постановления на "КАТ" по Закона за движение по пътищата; Комисия за защита на потребителите; Държавна автомобилна инспекция; Комисия за защита на личните данни; Инспекция по труда, както оспорване на административни актове на всякакви държавни органи и органи на местно самоуправление;

  • Процесуално представителство по административни дела.