Корпоративно право

  • Регистрация на търговски дружества, юридически лица с нестопанска цел по Закона за юридическите лица с нестопанска цел - /ЗЮЛНЦ/ и Закона за задълженията и договорите - /ЗЗД/;   

  • Сделки с дялове и акции от търговски дружества;

  • Регистрация на промени за търговски дружество и юридически лица с нестопанска цел;

  • Регистрация на търговско представителство на чуждестранно юридическо лице в Р. България;

  • Преобразуване на търговски дружества;

  • Прекратяване на търговски дружества, юридически лица с нестопанска цел по Закона за юридическите лица с нестопанска цел - /ЗЮЛНЦ/ и Закона за задълженията и договорите - /ЗЗД/ - ликвидация;

  • Консултации при управлението на Публични дружества и дружества със специална цел.