Семейно и наследствено право

  • Консултации по семейно право. Консултации при сключване на "Брачен договор";

  • Консултации при уреждане на отношенията по повод на прекратяване на брак;

  • Консултации при отношения във връзка с наследство, наследяване, уреждане на отношения между наследници.