Търговско право

  • Представителство по търговски спорове пред съдилища и арбитражни производства.

  • Процесуално представителство по търговски дела - събиране на вземания по търговски сделки;

  • Производство по несъстоятелност;

  • Водене на дела и представителство по спорове и между съдружник, съответно /акционер/ и търговско дружество;

  • Представителство при спорове във връзка със застраховането. Процесуално представителство по дела с предмет различни договори за застраховка.